Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

ATAK - aer. let.a lez.hmyz Extra - 400 ml

ATAK - aer. let.a lez.hmyz Extra - 400 ml
kód zboží: 58507
DPH: 21%
bez DPH: 177,69 Kč
s DPH: 215,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 12ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F

Popis:
Aerosol pro hubení much, komárů, vos, švábů, rybenek, mravenců, blech a dalšího hmyzu a pro hubení roztočů.

Účinná látka:
propan/butan
d-trans-tetramethrin 0,24%, permethrin 0,48%

Registrován pro:
proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, vosy, moli, aj. )
proti lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, aj.)
proti roztočům

Rozsah a způsob použití:
Dodržujte vzdálenost 30 cm a stříkejte přímo na hmyz nebo, v rámci
preventivního ošetření, krátkým stiskem stříkejte do vzduchu nebo na povrchy, které mají být ošetřeny (kolem
oken, pod nábytkem, ve štěrbinách a prasklinách…).
Při preventivním ošetření k ochraně celé místnosti doporučujeme ošetřit cca 20 % povrchu zejména v místech,
kde se cílový hmyz zdržuje nebo pohybuje.
Před ošetřením citlivých míst aerosol nejdříve vyzkoušejte na místě, které není vidět.
Rychlé hubení hmyzu a roztočů,
obsahuje 2 účinné látky, které díky svému působení se navzájem doplňují a poskytují vynikající hubící účinnost
na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
aplikace v interiéru a exteriéru.

Dávkování,vydatnost:
Ošetřit cca 20 % povrchu zejména v místech,
kde se cílový hmyz zdržuje nebo pohybuje.Postřik přímo na hmyz,
preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).

Aplikace v měsících:
při výskytu hmyzu

Ochranná lhůta:
Nepoužívat na potraviny
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: ATAK - aer. let.a lez.hmyz Extra - 400 ml
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.