Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

ATAK Sada proti klíšťatům a komárům 50 + 50 ml

ATAK Sada proti klíšťatům a komárům 50 + 50 ml
kód zboží: 60496
DPH: 21%
bez DPH: 202,48 Kč
s DPH: 245,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 6ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem.

Popis:
Sada pro hubení klíšťat nebo komárů na zahradách.

Účinná látka:
Přípravek obsahuje nebezpečnou látku m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-
dimethylcyklopropankarbamát

Registrován pro:
Klíšťata a komáry.

Rozsah a způsob použití:
Hubí a odpuzuje klíšťata a komáry při plošných aplikacích (pod stromy a keři zastíněných trávníky, aj.) v zahradách, okolo domů, na sportovištích, dětských hřištích, v zahrádkářských koloniích, aj.
účinkuje až několik týdnů
jednoduchá aplikace postřikem
zahrada bez klíšťat - bezpečná pro děti, domácí zvířata.
Aplikujte plošným hrubším postřikem v dávce 10 ml od obou přípravků na 1 l vody. Plochu je vhodné postříkat 2x, a to ve směrech na sebe kolmých.
Při postřiku zakryjte veškeré záhony se zeleninou, ovocem, bylinkami, aj. rostliny určené ke konzumaci, aby nebyly postřikem zasaženy!!!
Neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!
POZOR na vysoké teploty ! Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci při teplotě max. do 24 St. C .

Dávkování,vydatnost:
10 ml od obou přípravků na 1 l vody
5 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
Proti klíšťatům aplikujte 2x ročně (1x na konci dubna až do pol. června, 1x v září).

Ochranná lhůta:
Přípravek se nesmí
použít na potraviny, krmiva nebo jako repetent pro zvířata.
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: ATAK Sada proti klíšťatům a komárům 50 + 50 ml
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.