Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Biolit sprej proti létajícímu hmyzu bez parfemace 400 ml

Biolit sprej proti létajícímu hmyzu bez parfemace 400 ml
kód zboží: 00775
DPH: 21%
bez DPH: 110,74 Kč
s DPH: 134,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 1ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H222) Extrémně hořlavý aerosol.
(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
(H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
(P260) Nevdechujte aerosoly.
(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
(P501) Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
EUH (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Popis:
Biolit proti létajícímu hmyzu bez parfemace, insekticid ve spreji poskytuje účinnou ochranu před mouchami, komáry a dalším létajícím hmyzem (vosami, sršni a moly).

Účinná látka:
0,25 g pyrethriny a pyrethroidy, 1,05 g piperonyl butoxid ve 100 g

Registrován pro:
Likvidaci létajícího hmyzu v domácnostech.

Rozsah a způsob použití:
Zavřete dveře a okna. Otočte dýzu nádobky směrem do vzduchu v místnosti. Aplikujte ze vzdálenosti cca 1 metr od tapet, interiérových stěn a předmětů. V případě nestálých povrchů před aplikací nejdříve na skrytém místě vyzkoušejte, jestli přípravek nezpůsobuje tvorbu skvrn nebo poškození. V místnosti se standartními rozměry přípravek nastříkejte krátkými stlačeními, které celkově nebudou delší než 6 sekund. Místnost nechejte uzavřenou přibližně 15 miut. Před opětovným vstupem ji důkladně vyvětrejte. Pro rychlou likvidaci hmyzu nastříkejte přípravek přímo na hmyz ze vzdálenosti 45 cm.

Dávkování,vydatnost:
Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu.

Aplikace v měsících:
3,4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
Nepoužívat na potraviny

Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Biolit sprej proti létajícímu hmyzu bez parfemace 400 ml
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.