Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Dithane DG neotec 3 x 40 g

Dithane DG neotec 3 x 40 g
kód zboží: 56960
DPH: 21%
bez DPH: 155,37 Kč
s DPH: 188,00 Kč
do košíku: ks  
skladem: 1ks; balení: 10ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Dithane DG neotec je fungicidní přípravek se širokým spektrem účinku proti houbovým chorobám polních plodin, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny a okrasných kultur.

Účinná látka:
mankozeb 750 g/kg

Registrován pro:
borovice
brambor
broskvoně
cibule, pór
jádroviny
okrasné rostiny
rajčata
růže (černá skvrnitost růže)

Rozsah a způsob použití:
Na povrchu ošetřených rostlin vytváří film, který brání klíčení spor. Vyznačuje se dlouhým ochranným působením. Při ošetřování kultur, které vytvářejí silnou voskovou vrstvu, a postřik proto z těchto rostlin stéká (brukvovitá a cibulová zelenina, růže, aj.), se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. Přípravek omezuje výskyt svilušek. Na vinné révě při včasném ošetření účinkuje proti červené spále vinné révy.
Preventivně postřikem max. 4 x za rok.
Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.


Dávkování a vydatnost:
brambor (plíseň bramborová, hnědá skvrnitost bramborových listů) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 7 dní
cibule (plíseň cibulová) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 28 dní
pór (plíseň cibulová) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 42 dní
rajče (plíseň bramborová, čerň rajčatová, septorióza rajčat) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 3 dny
broskvoň (kadeřavost listů broskvoně) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
tykvovitá zelenina s jedlou slupkou a melouny (plíseň okurková) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 7
jádroviny (strupovitost) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní
réva (plíseň révová) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 56 dní
rybíz (antraknóza rybízu) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní
okrasné rostliny (skvrnitosti listů) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
mečík, tulipán (houbové choroby) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
růže (černá skvrnitost růže) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
karafiát (rez karafiátová) 20 g / 6 l vody / 100 m2 / OL 0 )
lesní dřeviny (rzi) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
borovice (sypavka borová) 20 g /
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Dithane DG neotec 3 x 40 g
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.