Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Floramite 240 SC 4 ml, LO

Floramite 240 SC 4 ml, LO
kód zboží: 56943_2
DPH: 21%
bez DPH: 133,06 Kč
s DPH: 161,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 10ks

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Insekticidní přípravek (akaracid) pro hubení svilušek na okrasných rostlinách ve skleníku nebo volně rostoucích na zahradě.

Účinná látka:
bifenazát 240 g/l

Registrován pro:
okrasné rostliny (svilušky)

Rozsah a způsob použití:
Floramite 240 SC je selektivní akaricid s převážně kontaktním účinkem proti sviluškám na skleníkových, školkovaných i volně rostoucích okrasných rostlinách. Má rychlý „knock-down” efekt s následně dlouhým reziduálním účinkem. Účinkuje na všechna pohyblivá stádia svilušek a má navíc i ovicidní účinek.
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem vody. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Dávkování a vydatnost:
4 ml / 10 l vody / 100 m2

Aplikace v měsících:
celý rok , dle výskytu

Ochranná lhůta:
OL 3 dny
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Floramite 240 SC 4 ml, LO
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.