Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Karathane NEW 10 ml, LO

Karathane NEW 10 ml, LO
kód zboží: 66663
DPH: 21%
bez DPH: 57,02 Kč
s DPH: 69,00 Kč
do košíku: ks  
skladem: 18ks; balení: 10ks

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H302 Zdraví škodlivý požití nebo při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti padlí révovému.

Účinná látka:
meptyldinocap 350 g/l


Registrován pro:
réva vinná (padlí révové)


Rozsah a způsob použití:
Karathane New je kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Karathane New působí unikátně proti přezimujícímu myceliu padlí ve vinohradech, a proto bývá zařazován také do prvních postřiků.
Postřikem celé rostliny max. 4x za vegetaci,opakujte po 10 dnech, dle infekčního tlaku.
Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování a vydatnost:
Réva vinná, Padlí révové -Při prvních příznacích choroby. Max. 4x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 5 ml / 10 l
na 20 l postřikové kapaliny

Aplikace v měsících:
5,6,7,

Ochranná lhůta:
21 dní
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Karathane NEW 10 ml, LO
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.