Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Proti mšicím a molicím 2 x 1,8 g

Proti mšicím a molicím 2 x 1,8 g
kód zboží: 64564
DPH: 21%
bez DPH: 52,07 Kč
s DPH: 63,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 12ks
Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Insekticidní přípravek k hubení širokého spektra škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.Působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé iniciální počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všemvývojovým stadiím škůdců.

Účinná látka
Acetamiprid 200 g/kg

Registrován pro:
Brambory (mandelinka bramborová)
Jádroviny (obaleč, mšice, vlnatka krvavá)
Okurky ve skleníku (mšice)
Okrasné rostliny (molice skleníková, mšice,vč. mšice bavlníkové)
Třešeň, višeň (květopas peckový, vrtule třešňová)
Slivoň (zobonosky)

Rozsah a způsob použití:
Postřikem celé rostliny od začátku výskytu. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

Dávkování, vydatnost:
Jabloň (obaleč jablečný) 1,8 g / 7,2 l vody - v měsících (6,7), OL=14
Jádroviny (mšice) 1,8 g / 13,8 l vody - aplikace od začátku výskytu (max. 1x za vegetaci) v měsících (4,5,6), OL=28
Jádroviny (vlnatka krvavá) 1,8 g / 13,8 l vody - aplikace od začátku výskytu (max. 1x za vegetaci) v měsících (6,7), OL=28
Okurka (mšice) 1,8 g / 9 l vody - aplikujte max. 2x za vegetaci v měsících (3,4,5,6,7,8,9), OL=3
Paprika (mšice) 1,8 g / 9 l vody - aplikujte max. 2x za vegetaci v měsících (3,4,5,6,7,8), OL=3
Rajčata (mšice) 1,8 g / 9 l vody - aplikujte max. 2x za vegetaci v měsících (3,4,5,6,7,8), OL=3
Brambor (mandelinka bramborová) 1,8 g / 12-18 l vody / 300 m2 - v měsících (5,6,7,8), OL=7
Okrasné rostliny (mšice, mšice bavlníková) 1,8 g / 4,5 l vody - v měsících (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), OL=3
Okrasné rostliny (molice skleníková) 1,8 g / 4,5 l vody - v měsících (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), OL=3

Aplikace v měsících:
Leden - Prosinec

Ochtanná lhůta:
3 - 28 dní podle typu rostliny
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Proti mšicím a molicím 2 x 1,8 g
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.