Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Talent 50 ml

Talent 50 ml
kód zboží: 61045
DPH: 21%
bez DPH: 228,10 Kč
s DPH: 276,00 Kč
do košíku: ks  
není skladem; balení: 12ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Talent je lokálně systemický fungicid proti strupovitosti na jádrovinách, padlí na jabloních, révě a jahodníku, skvrnitosti listů třešně a višně, moniliové spále višně, rzi a červené skvrnitosti na slivoních a padlím, rzem a listovým skvrnitostem na okrasných rostlinách. EW formulace (emulze typu olej ve vodě) zabezpečuje snadnou manipulaci a mísitelnost s dalšími přípravky, vysokou účinnost, a vynikající snášenlivost pro ošetřované rostliny.

Účinná látka:
myclobutanil 200 g/l

Registrován pro:
proti padlí jabloňové, strupovitost, padlí jahodníkové, padlí révové, strupovitost jabloně a hrušně, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová spála višně, rzi a červené skvrnitosti slivoně atd.

Rozsah a způsob použití:
Postřik Talent funguje jako preventivní, kurativní a částečně i eredikativní fungicid. Účinná látka postřiku proniká rychle do rostlinných pletiv a hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti.
Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku. Mechanismem účinku je inhibice biosyntézy ergosterolu fytopatogenních hub, především klíčících spór. V důsledku blokace tvorby ergosterolu klíčící spóry patogenní houby nevytvářejí buněčné stěny a odumírají. Podobně účinkuje Talent i na mycelium některých hub, např. původců různých druhů padlí, což se projevuje eradikativním účinkem na tyto choroby.
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, potom důkladně rozmícháme a vodu doplníme na stanovený objem. Připravujeme si takové množství aplikační kapaliny, které ihned spotřebujeme.

Dávkování a vydatnost:
jádroviny (strupovitost) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
jabloň (padlí) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
vinná réva (padlí) 1,2 – 1,8 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 2
Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Talent 50 ml
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.