Logo
uživ. jméno:
heslo:
Kategorie zboží

E-shop

Vertimec 1,8 SC 10 ml, LO

Vertimec 1,8 SC 10 ml, LO
kód zboží: 457_1
DPH: 21%
bez DPH: 109,09 Kč
s DPH: 132,00 Kč
do košíku: ks  
skladem: 127ks; balení: 10ks
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 Nevdechujte páry/ aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Insekticidní a akaricidní přípravek k hubení svilušek, vrtalek na okurce, paprice a rajčeti a mery skvrnité na hrušních.

Účinná látka:
abamektin 18 g/l

Registrován pro:
okurka ve skleníku (sviluška chmelová, vrtalky)
rajčata ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky)
paprika ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky)
hrušeň (mera skvrnitá)

Rozsah a způsob použití:
Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 SC, hubí svilušky, vrtalky a mery jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectin má omezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem.
Proti sviluškám a vrtalkám se ošetřuje při počátečním napadení a opakuje se podle potřeby v 7 denních intervalech.
Okurky (maximálně 4x za vegetační období), rajče a papriky (maximálně 5x za vegetační období) a hrušeň (maximálně 2x za vegetační období).
Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.

Dávkování a vydatnost:
Hrušeň, Mera skvrnitá - 12 ml / 10,6 l vody (0,11%)
Okurka, Sviluška chmelová - 12 ml / 10 l vody / 100 m2
Okurka, Vrtalky - 12 ml / 10 l vody / 100 m2
Paprika, Sviluška chmelová - 12 ml / 10 l vody / 100 m2
Paprika, Vrtalky - 12 ml / 10 l vody / 100 m2
Rajčata, Sviluška chmelová - 12 ml / 10 l vody / 100 m2
Rajčata, Vrtalky - Ve skleníku. Aplikujte 12 ml/10 l vody/100 m2
cca na 8 3 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
4,5,6,7,8,

Ochranná lhůta:
3 - 28 dní

Dotaz na prodavače Ostatní kontakty
Předmět: Dotaz ke zboží: Vertimec 1,8 SC 10 ml, LO
Jméno:
Email:
Dotaz:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
 
Navštivte náš e-shop s potřebami pro zahradu Plantae.cz – zahradnické potřeby. Nabízíme vše od ochrany rostlin, péče o trávník a záhony, přes vše pro orchideje, až po zahradnické potřeby pro balkóny a terasy.